Osadní řád

OSADNÍ ŘÁD
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU KRUPKA MARŠOV,
se sídlem Kollárova 599, Krupka, č. organizace 409062, IČO 62788256

 

Čl. I.
VYMEZENÍ ZAHRÁDKOVÉ OSADY A SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

(1)    Zahrádková osada Krupka Maršov (dále jen „osada“) Základní organizace ČZS Krupka Maršov (dále jen „ZO ČZS“) jako ucelený soubor zahrádek, společných prostor a zařízení byla zřízena na základě usnesení členské schůze základní organizace č. 409062 ze dne 17. března 1982 a její výstavba byla schválena 2. února1982. Zahrádková osada obsahuje 56 zahrádek v osobním vlastnictví a společné prostory na parcelách 405/1, 405/51 v katastrálním území Krupka Maršov a na parcelách 1017/1, 1017/3, 1017/4, 1017/9 a 1017/30 v katastrálním území Krupka Bohosudov o celkové výměře 3,1406ha. Zahrádková osada utváří organizační a hospodářský celek zahrádek sloužících k pěstování ovocných stromů, keřů, zeleniny, vinné révy, květin a jiných zahrádkářských plodin a současně k zotavení členů osady a příslušníků jejich rodin.    
(2)    Tento osadní řád definuje člena této osady jako vlastníka nebo spoluvlastníka zahrádky, který je zároveň členem ZO ČZS nebo hostujícím členem. Z každé zahrádky se může stát členem osady nejvýše jedna osoba.
(3)    Parcely č. 1017/30 v katastrálním území Bohosudov a č. 405/1 jsou v podílovém vlastnictví některých členů ZO ČZS, parcely č. 1017/1, 1017/3, 1017/4, 1017/9 v katastrálním území Bohosudov a č. 405/51 v katastrálním území Krupka Maršov jsou v nájmu ZO ČZS od Města Krupky.  
(4)    Ke společnému užívání členů ZO ČZS slouží společné prostory a zařízení, která byla vybudována a jejich údržba je financována z účelových a členských příspěvků členů ZO ČZS případně z dalších zdrojů. Společná zařízení jsou majetkem ZO ČZS. Mezi společné prostory a zařízení patří
a)    vodovod a nádrž užitkové vody,
b)    elektrické rozvody,
c)    oplocení osady a vstupní brány do osady,
d)    dřevěný uzamykatelný přístřešek sloužící k uskladnění materiálu ZO ČZS.
e)    vnitřní příjezdová účelová komunikace
f)    nájemní pozemky uvedené v odstavci (3) článku I.


Čl. II.
SPRÁVA OSADY

(1)    Správu osady vykonává, řídí a organizuje členskou schůzí volený výbor ZO ČZS. Výbor ZO ČZS je pětičlenný a je tvořen předsedou, tajemníkem, pokladníkem a dvěma členy.
(2)    Výbor ZO ČZS zajišťuje správu osady v souladu se stanovami ČZS a dle přijatých usnesení členské schůze. Výbor ZO ČZS zejména:
a)    disponuje se společným majetkem, spravuje a udržuje společné prostory a zařízení osady a zajišťuje v souladu        s příslušnými povoleními výstavbu, event. opravu těchto společných prostor a zařízení osady,
b)    vykonává organizační, odbornou a propagační činnost,
c)    dbá a provádí kontrolu dodržování Osadního řádu, přijatých usnesení členskou schůzí a zásad platných pro zahrádkářskou činnost,
d)    ukládá úkoly a nápravná opatření týkající se dodržování Osadního řádu, přijatých usnesení členskou schůzí a zásad platných pro zahrádkářskou činnost,
e)    řeší náměty, připomínky a návrhy členů ZO ČZS, pokud jejich realizace nepřísluší do působnosti jiných orgánů nebo vyšších orgánů svazu,
f)    informuje členy osady o záležitostech plynoucích z rozhodnutí členských schůzí a schůzí výboru ZO ČZS,
g)    zajišťuje součinnost s orgány veřejné správy,
h)    svolává členské schůze a schůze výboru ZO ČZS,
(3)    Pomocným orgánem výboru je tříčlenná kontrolní a revizní komise, která provádí revizi hospodaření základní organizace a navrhuje případná řešení.
(4)    Opatření týkající se obecné správy osady se vyhlašují veřejně, zpravidla formou vývěsky umístěné na nástěnkách u vstupů do osady a případně na webových stránkách ZO ČZS (www.czskrupka.cz) nebo zasláním elektronické poštovní zprávy na adresu uvedou členem osady.
(5)    Veřejnou vývěskou oznamuje výbor ZO ČZS členům osady vždy:
a)    místo a čas konání členské schůze,
b)    rozbor hospodaření za uplynulé období,
c)    zápis a přijatá usnesení z členské schůze,
d)    konání prohlídek zahrádek, výsledky těchto prohlídek, zjištěné závady a termíny k jejich odstranění,
e)    přehled brigádnických hodin a organizování brigádnických prací v osadě,
f)    uzávěru, regulaci a zvýšenou úsporu vody, napuštění a vypuštění vodovodního systému
(6)    Důležité listiny, závažná rozhodnutí a opatření, týkající se jednotlivého člena osady, zejména má-li osobně něco vykonat, nebo se něčeho zdržet, se doručují osobně nebo zásilkou do vlastních rukou.
(7)    Členové osady své žádosti a důležitá sdělení zpravidla podávají písemně k rukám výboru ZO ČZS. K projednání důležitých otázek mohou být jednotliví členové osady zváni na schůzi výboru ZO ČZS. Tím není dotčeno právo člena osady vystoupit se svou žádostí nebo sdělením na jednání členské schůze ZO ČZS.

Čl. III.
REŽIM A PROVOZ ZAHRÁDKOVÉ OSADY

(1)    Osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. K tomu slouží tato režimní opatření.
a)    Chov včel, drobného hospodářského zvířectva a domácích zvířat je dovolen jen po předchozím písemném souhlasu výboru ZO ČZS.
b)    Zahrádkové chaty a ostatní stavby musí být udržovány v řádném a vzhledném stavu. Všechny stavby musí splňovat hygienické, bezpečnostní a požární požadavky na ně kladené v souladu s platnými právními předpisy, zákony a vyhláškami.
c)    Cizím osobám je do osady vstup dovolen pouze za doprovodu člena osady nebo jeho rodinného příslušníka.
d)    Jednotlivé zahrádky mohou být od sebe odděleny plotem výšce 1 m, který lze doplnit plotem z živých keřů, rostlin a květin (maximální výška živých plotů nepřesáhne 2 m), ty však nesmějí přesahovat na sousední zahrádku bez souhlasu vlastníka dané zahrádky nebo přesahovat do společných prostor bez souhlasu výboru ZO ČZS. Vnější oplocení osady má výšku 1,8 m.
e)    Při hranicích sousedních zahrádek se doporučuje vysazovat nižší tvary ovocných a okrasných dřevin, přípustná vzdálenost od společné hranice sousední zahrádky je minimálně 1,5 m a pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m, je přípustná vzdálenost od společné hranice sousední zahrádky 3 m. Jsou-li již dřeviny vysazeny blíže než 1,5 m od plotu nebo hranice sousední zahrádky a neustále přerůstají jejich větve nebo odnože na sousední zahrádku může vlastník této zahrádky ve vhodné vegetační době provést jejich odstranění ) šetrným způsobem, jestliže tak neučinil na jeho žádost jejich vlastník.
f)    1,8m obvody
g)    Voda jen v sezóně
h)    V osadě není povolena nová výsadba neovocných vysokorostoucích stromů (např. smrk, borovice, ořešáky aj.).
i)    Není povoleno nechat bez doprovodu majitele volně pobíhat psy a jiná zvířata ve společných prostorách osady.
j)    Používání střelných zbraní a pyrotechniky není povoleno.
k)    Je zakázáno použití myčky, pračky, neekologických saponátů apod. bez čističky odpadních vod.
l)    Vjezd do osady jen při suchém terénu. Pro přivezení a odvezení materiálu či velkého nákladu je vjezd povolen na nezbytně dlouhou dobu. Užívání motorových vozidel v prostorách osady je tak povoleno pouze v případě nezbytné potřeby k převozu a odvozu osob a materiálů apod. Přičemž je nutné nepřekročit rychlost 10 km/h a rychlost upravit tak, aby vozidlo neprášilo.
m)    Parkování vozidel ve společných prostorách, pokud to kapacita umožnuje, je povoleno pouze s viditelně vystavenou parkovací kartou vydanou ZO ČZS, která se vydává v počtu nejvýše jedna pro jednotlivou zahrádku. Zákaz parkování dodávek apod. na hlavní cestě. Parkování vozíků a přívěsů je povoleno jen na nezbytně dlouhou dobu.
n)    Údržba a mytí motorových vozidel v prostorách osady není povoleno.
o)    Zavírat vstupy a vjezdy do osady, zabezpečit je proti neoprávněnému vniknutí.
p)    Užívání hlučných zařízení, např. sekaček, motorových pil a jiných zdrojů hluku v osadě je zakázáno v neděli v období od 1.5. do 30.9., ve státní svátky, v ostatní svátky a době nočního klidu (22:00-07:00), a v době, kterou stanoví obecně závazná vyhláška města Krupka.
q)    V případě vyhlášení opatření regulace vody nebo zvýšené úspory vody je zakázáno používat automatické postřikovače, dopouštění bazénů apod.
r)    Užitková voda je k dispozici pouze v době vegetace.
s)    Bazény je možné napouštět užitkovou vody ze společného vodovodu pouze 1x ročně a jen v případě, že není vyhlášeno opatření pro regulaci nebo zvýšenou úsporu vody.
t)    Uživatelé zahrádek jsou povinni udržovat své zahrádky a okolí v řádném stavu. Tzn. provádět agrotechnická opatření vyplývající z úředních nařízení či z řádné zahrádkářské činnosti (včas likvidovat škodlivé organismy, zamezovat vzniku a šíření chorob na rostlinách a likvidovat plevelné rostliny).
u)    Jakékoliv zásadní zásahy jednotlivců ve společných prostorách např. další přípojky jsou podmíněny souhlasem výnoru ZO ČZS.
(2)    Za porušení povinností stanovených Osadním řádem a zásad platných pro zahrádkářskou činnost, je výbor ZO ČZS oprávněn v souladu se stanovami ČZS a obecně závaznými právními předpisy:
a)    požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů a náhradu škody, kterou tím osada utrpěla při odvracení hrozící škody proti tomu, v jehož zájmu jednal nebo kdo ji způsobil porušením povinnosti Osadního řádu,
b)    ukládat nápravná opatření,
c)    odepřít oprávnění užívat společných zařízení uvedených v čl. I., odst. (4),
d)    podat návrh členské schůzi ZO ČZS na vyloučení z členství ve svazu, poruší-li člen osady své povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo za opakované porušení členských povinností, jestliže předchozí pořádková opatření, směřující k nápravě, zůstanou bez účinku.
(3)    Dopustí-li se člen osady porušení Osadního řádu, bude dle závažnosti vyzván výborem ZO ČZS k nápravě. Při marné výzvě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a ZO ČZS má právo se domáhat u místního orgánu státní správy, event. soudní cestou, o obnovení pokojného stavu v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ OSADY

(1)    Členové osady jsou oprávněni
a)    užívat osobně, rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami společné prostory a zařízení k jim určeným účelům hospodárně a způsobem, kterým nezpůsobí škodu nebo jinou újmu ostatním členům osady, pokud nebylo toto právo odepřeno dle čl. III., odst. (2) písm. c).
b)    účastnit se rozhodování o záležitostech osady, vznášet dotazy, návrhy a doporučení osadnímu výboru a orgánům základní organizace, a vyžadovat řešení problémů,
c)    být informováni o užití finančních a hmotných prostředků určených k pořizování, správě a údržbě společných prostor a zařízení,
d)    volit a být volen do výboru ZO ČZS,

(2)    Členové osady jsou povinni
a)    užívat zahrádky, společné prostory a zařízení v souladu se zásadami režimu a provozu upravenými tímto osadním řádem k účelu, k němuž jsou určeny a způsobem, který nebude na újmu ostatním členům osady,
b)    chránit společný majetek osady, šetrně s ním zacházet a ihned oznámit výboru ZO ČZS každé zjištěné poškození nebo porušení společných prostor a zařízení osady. na svůj náklad odstranit závady a poškození, které sám způsobil nebo je způsobili jeho rodinní příslušníci nebo osoby pobývající v osadě s jejich souhlasem.,
c)    dodržovat v osadě zásady dobrého soužití, stanovy ČZS, ustanovení tohoto Osadního řádu a obecně závazné právní předpisy,
d)    zajistit, že rodinní příslušníci, osoby blízké a osoby jím doprovázené (návštěvníci), budou dodržovat zásady dobrého soužití, nebudou porušovat Osadní řád, ničit nebo poškozovat zahrádky či společné prostory a zařízení osady.
e)    udržovat zahrádky v dobrém stavu, používat v potřebném rozsahu prostředky k zamezení šíření chorob rostlin, plísní, škůdců a přispívat k jejich likvidaci,
f)    podílet se na řešení problémů osady, na budování a udržování společných prostor a zařízení osady a nést náklady na jejich údržbu finančním plněním a podle potřeby osobním plněním formou pracovních činností (brigád) v rozsahu 4 hod. ročně,
g)    udržovat pořádek a posekanou trávu před zahrádkou a bezprostředně za vnějším oplocením osady,
h)    zúčastňovat se členských schůzí ZO a plnit jejich usnesení, sledovat a řídit se oznámením výboru ZO ČZS, ve stanovené lhůta platit členské a účelové příspěvky, poplatky, hradit spotřebované energie, zálohy na energie,  
i)    při odchodu ze zahrádky uzavřít přívod vody
j)    hospodařit na zahrádce tak, aby neznečišťoval půdu a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožující zdraví nebo život osob a existenci živých organismů, nepoškozoval okolní zahrádky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy,
k)    počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných a elektrických spotřebičů či při manipulaci s otevřeným ohněm,
l)    dodržovat dobu nočního klidu od 22:00 hod. do 07:00 hod., v této době dodržovat klid a omezit hluk,
m)    umožnit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytné míře vstup na zahrádku z důvodu uvedeném v čl. VI. Odst. (8),
n)    v souladu s platnými právními předpisy,  se musí každý člen osady zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo zahrádku úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho zahrádku.

Čl. V.
PLATBY A PŘÍSPĚVKY

(1)    Roční platby a příspěvky jsou splatné do 15. května každého roku a jsou stanoveny pro každou zahrádku následovně:
a)    hodnota neodpracované a neprominuté brigádní hodiny činí 150Kč,
b)    účelový příspěvek do fondu oprav činí 300Kč,
c)    provozní poplatek ZO ČZS a členský příspěvek činí 450 Kč/rok,
d)    poplatek za pronájem parcely v majetku Města Krupky činí 47Kč
e)    spotřebovaná elektrická energie,
f)    záloha na elektrickou energii ve výši 50 % z částky spotřeby za uplynulé období

(2)    Výši členského příspěvku schvaluje Republiková rada ČSZ.
(3)    každý nový člen základní organizace, který bude přijat, zaplatí ve prospěch osady vstupní poplatek ve výši 2000 Kč do 30 dnů. V případě, že dojde ve lhůtě 6 měsíců k odchodu člena ze zahrádkové osady a ukončení členství v ZO ČZS, bude mu vstupní poplatek, pokud jej uhradil, vrácen.

 

Čl. VI.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

(1)    Spotřeba elektrické energie se zjišťuje z řádně instalovaného a ověřeného elektroměru ZO ČZS.
(2)    Provedl-li člen osady nebo jiná osoba (včetně rodinných příslušníků) taková opatření, která vedla k tomu, že elektroměr buď odběr elektrické energie nezaznamenává, nebo ho zaznamenává nesprávně ke škodě osady, anebo užívá-li neoprávněně zapojený elektroměr nebo elektroměr poškodil, případně poškodil jeho plombu nebo ostatní plomby instalované na elektrickém zařízení, případně neohlásil jeho nahodilé poškození vlastní nebo jinou osobou      a dále odebíral elektrickou energii, je povinen uhradit neoprávněnou spotřebu elektrické energie na základě vyúčtování a zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.  
(3)    Výbor ZO ČZS má právo odpojit přívod el. energie i v případě hrubého porušení nebo opakovaném porušení stanov Osadního řádu a v případě neuhrazení poplatků, záloh a spotřeby energie. Obnovení dodávky el. energie je vázáno poplatkem 1.000,- Kč.
(4)    Brigádnická činnost ve prospěch ZO ČZS je vykonávána na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
(5)    Odpracované brigádnické hodiny nad rámec 4 hod. se přesouvají do dalšího roku. Brigádnické hodiny se však nepřevádějí při změně vlastníka zahrádky na nového vlastníka. Výjimku může výbor ZO ČZS udělit pouze v případě převodu práv na jiné rodinné příslušníky.
(6)    Každý člen osady, který dovrší v příslušném kalendářním roce 75 let a více, je osvobozen od odpracování brigádnických hodin za předpokladu, že je členem ZO ČZS nejméně 10 let. V případě, že je členem méně jak 10 let, může požádat výbor ZO ČZS o prominutí.
(7)    Případné odpracované brigádnické hodiny se na nového podnájemce nepřevádějí. Výjimku může výbor ZO ČZS udělit pouze v případě převodu práv na jiné rodinné příslušníky.
(8)    Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy pozemků, staveb a zařízení základní organizace, člen osady, který je vlastníkem nebo nájemcem zahrádky, umožní přístup na zahrádku ) členům výboru, členům kontrolní komise, nebo výborem pověřeným členům ZO ČZS zejména za účelem
a)    zjištění stavu rozvodů užitkové vody a jeho opravy či uzávěry,
b)    kontroly a opravy oplocení osady,
c)    kontroly dodržování osadního řádu a usnesení členské schůze,
d)    zabránění vzniku škod apod.
Oprávnění musí být vykonáváno tak, aby vlastníka zahrádky co nejméně zatěžovalo, nemůže být svévolně rozšiřováno a dojde-li ke způsobení škody vlastníkovi pozemku, musí mu být tím, kdo ji způsobil, nahrazena.


Čl. VII.
ZÁNIK UŽIVATELSKÝCH PRÁV V ZAHRÁDKOVÉ OSADĚ

(1)    Zánik uživatelských práv pro členy ZO ČZS vzniká zánikem členství v ČZS nebo vzniká zánikem vlastnictví zahrádky v osadě, pokud není uzavřena smlouva mezi tímto bývalým osadníkem a ZO o užívání společných prostor a zařízení.
(2)    Zánik uživatelských práv pro nečleny ZO ČZS vzniká, pokud není neprodleně mezi tímto nečlenem a ZO ČZS uzavřena smlouva o užívání společných prostor a zařízení.
(3)    Při převodu ( prodeji, dědictví apod. ) vlastnických práv je osadník povinen bez zbytečných průtahů informovat o této skutečnosti výbor ZO. Dále je tento osadník povinen informovat nového osadníka o možnostech užívat společné prostory a zařízení a seznámit jej s platným osadním řádem včetně jeho případných doplňků, a dále řádně vypořádat poplatky, příspěvky, platby a zálohy s novým vlastníkem.
(4)    Zemřel-li člen ZO ČZS vyzve výbor ZO ČZS nového vlastníka, který není členem ZO, o podání žádosti k přijetí za člena ZO ČZS. Do doby přijetí za člena ZO ČZS, popř. ukončení dědického řízení se dohodne s dědici na prozatímní péči o udržování zahrádky a dodržování ustanovení toho Osadního řádu.

Čl. VIII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)    Tento Osadní řád se vztahuje
a)    v celém rozsahu na člena svazu, který je
1.    nájemcem, pachtýřem a podnájemcem,
2.    vlastníkem zahrádky,
3.    hostujícím členem základní organizace;
b)    v přiměřeném rozsahu na
1.    vlastníka zahrádky nebo chaty se zahrádkou, který není členem základní organizace a písemně uzavřel se základní organizací smlouvu o užívání a úhradě užívání společných zařízení základní organizace a písemně vyjádřil souhlas s dodržováním tohoto osadního řádu,
2.    nájemce nebo pachtýře, který má chatu se zahrádkou, zahrádku nebo chatu pronajatou nebo propachtovanou od základní organizace, vlastníka zahrádky, který je členem základní organizace nebo vlastníka zahrádky, který není členem základní organizace, a který písemně uzavřel se základní organizací smlouvu o užívání a úhradě užívání společných zařízení základní organizace a písemně vyjádřil souhlas s dodržováním tohoto osadního řádu,
3.    rodinné příslušníky osob uvedených v písmenu a) a b)
4.    další osoby, které jsou na návštěvě u osob uvedených v písmenu a) a b).
(2)    Pokud vlastník zahrádky, kterým je člen osady podle Čl. I. odst. 3 písm. b) tohoto osadního řádu zahrádku pronajme nebo propachtuje, informuje písemně o nájmu nebo pachtu zahrádky osadní výbor. Vlastník zahrádky v písemné informaci osadnímu výboru sdělí, kdo bude hradit účelový příspěvek v kalendářním roce. Při převodu vlastnických práv je vlastník povinen informovat nového vlastníka (nájemce, pachtýře) o možnosti užívat společná zařízení pouze se souhlasem základní organizace na základě smlouvy o užívání a úhradě užívání společných zařízení základní organizace.
(3)    Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí základní organizace a jeho publikací provedenou způsobem, aby se s jeho zněním mohli seznámit všichni členové osady.
(4)    Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí základní organizace a po řádné publikaci.
(5)    Osadní řád byl schválen na výroční členské schůzi, konané dne 28. května 2022.