Členská schůze 2020

Zápis z členské schůze ZO ČZS Krupka - Maršov

Datum konání:            13. června 2020 v 10:00

Místo konání:             společné prostory zahradní kolonie

Přítomno:                   41 členů


Program schůze:

    Zahájení
    Schválení programu schůze
    Přivítání nových členů
    Zpráva o činnosti výboru a plnění úkolů z minulé členské schůze
    Brigádnická činnost 2020
    Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
    Osadní řád
    Projekt „Pitná voda“
    Diskuse
    Usnesení, závěr a úkoly


Průběh schůze:

 • Schůzi zahájil a vedl předseda Antonín Matoušek. Členská schůze uctila minutou ticha památku zesnulého pana Valy a pana Černého.
 • Program schůze byl schválen (PRO 41, PROTI 0).
 • Přivítání nových členů ZO (paní Bártlová, paní Pecháčková, paní Galíková, paní Půlkrábková a pan Kozák, který se z účasti na schůzi omluvil)
 • Předseda seznámil přítomné s činností výboru za uplynulé období a plnění úkolů z minulé členské schůze, kdy zmínil proběhlé jednání výboru s projektantem k projektu „Pitná voda“ a převzetí projektové dokumentace, vytvoření parkovacích kartiček a seznámení s pravidly užívání, provedení oprav, zejména pak náročnější opravu a renovace nádrže na užitkovou vodu, opravu společné budovy ZO, opravu příjezdové cesty MěÚ Krupka a pak opravu společné cesty, kde poděkoval panu Krupkovi, opravy a údržba v rámci brigádnické činnosti, zvláště opravu spodní vstupní brány, sekání trávy, opravu rozvaděčů ele. energie a činnosti související s opravou nádrže.
 • V letošním roce je třeba nadále provést tyto činnosti:
  • sekání trávy společných prostor,
  • očištění a nátěr sloupů společného oplocení,
  • čištění potoka a jímky,
  • čištění nádrže při jejím vypuštění
  • oprava omítky dvou rozvaděčů  
  • navaření zarážky u spodní i horní branky
  • předpokládaný termín konání první brigády je 20.6.2020
 • Informace k hospodaření a návrhu rozpočtu
  • Zpráva o hospodaření je vyvěšena na obou informačních deskách ZO
  • Všichni členové ZO mají vyúčtování zaplacené
  • Bylo vysvětleno proč se vybírá 50% zálohy na ele. energii na další období
  • Je umožněn bezhotovostní platební styk u FIO banky, číslo účtu naší ZO je 2801721165/2010, jako variabilní symbol uvádějte evidenční číslo své zahrady, do poznámky uveďte své jméno a čeho se platba týká.
  • Zvažuje se změna dodavatele ele. energie za účelem úspory.
  • Bylo upozorněno, že „Fond nádrž“ nepokryl opravu nádrže a není dostatek financí na další opravy a nákup materiálu na opravy.
 • Bylo navrhnuto několik bodů k doplnění osadního řádu
 •         Zákaz mytí a oprav motorových dopravních prostředků v prostorách kolonie.
 •         Každý člen ZO může využít parkování maximálně jednoho automobilu s viditelně vystavenou parkovací kartou s ohledem na kapacitu a vhodné povětrnostní podmínky.
 •         Za porušení plomby krytu elektroměru bude účtován poplatek 1500Kč za opětovné zaplombování.
 •         Člen ZO ČZS starší 75 let nebo dlouhodobě nemocný může požádat výbor ZO o prominutí povinných brigádnických hodin.
 •         „Fond nádrž“ bude přejmenován na „Fond oprav“ a částka se zvýší na 300Kč ročně.
 •         Bazén lze napustit pouze na počátku sezóny, v průběhu sezóny se bazén nesmí vypouštět a opětovně napouštět.
 •         Umožnit vstup osobě vykonávající brigádnickou činnost související s pouštěním a uzavřením přívodu vody
 • Shora uvedené body byly členskou schůzí schváleny (PRO 41, PROTI 0).
 • Byl představen projekt „Pitná voda“, možnosti realizace a financování. K projektu se připojili noví zájemci. Potenciální počet zájemců je nyní 46 členů. Zájemci mají 2 měsíce na rozmyšlenou pro závazné přistoupení k projektu.
 • Diskuse
  • Požadavek, zda by nemohl být na vyúčtování uveden stav elektroměrů.
  • Požadavek na doplnění e-mailových adres pro lepší komunikaci. E-mailovou adresu nahlaste paní Víznerové, nebo ji zašlete na adresu info@czskrupka.cz. Je nutné nahlašovat změnu kontaktních údajů. Byly vydány parkovací karty a členské známky.
 •  Usnesení, závěr a úkoly
  • VÝBOR:
   • zapracovat dříve a nyní schválené body do osadního řádu a vydat nový aktualizovaný osadní řád
   • změna dodavatele ele. energie
   • doplnit údaje o spotřebě a stavu elektroměrů do dalšího vyúčtování
  • VŠICHNI
   • prosíme o přihlášení zručných dobrovolníků předsedovi za účelem opravy omítky dvou rozvaděčů a navaření zarážky u spodní i horní branky,
   • zavírat vrata a branku u vstupu do kolonie, byť je to jen na pár minut, možnost vstupu cizích osob, do opravy je nutné také zamykat.